Leverings- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

a. Onder wederpartij wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q., koper;

b. Onder Crumble development: aspirant-verkoper c.q., verkoper;

c. Onder derde wordt verstaan de koper van de koper van aspirant-verkoper c.q., verkoper;

d. Onder overeenkomst wordt order, opdrachtbevestiging, factuur, dan wel offerte verstaan.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van verkoop en levering die door Crumble development worden gesloten;

b. Voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Crumble development zijn aanvaard. Een zodanige aanvaarding geldt uitsluitend voor de betrokken overeenkomst.

Artikel 3 - Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding of prijsopgave wordt aanvaard, heeft Crumble development het recht het aanbod te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding;

b. Crumble development biedt aan en zal leveren zaken van de gebruikelijke handelskwaliteit, tenzij door de wederpartij vooraf schriftelijk bijzondere eigenschappen of kwaliteiten zijn gevraagd en Crumble development zich heeft verbonden zaken met deze bijzondere eigenschappen of kwaliteiten te leveren;

c. De wederpartij wordt geacht onvoorwaardelijk in te stemmen met de inhoud van een opdrachtbevestiging, indien zij niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging de inhoud daarvan schriftelijk heeft betwist.

Artikel 4 - Prijs en prijsaanpassing

a. Opgegeven prijzen hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 14 dagen vanaf de datum van de aanbieding of prijsopgave;

b. Crumble development heeft het recht overeengekomen prijzen aan te passen en te verhogen, in geval na het tijdstop van afsluiting der order nieuwe belastingen of heffingen, dan wel lonen of de prijzen van (primaire en secundaire) grondstoffen worden verhoogd;

c. Prijsverhogingen, goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties zullen, ook bij termijncontracten, te allen tijde volledig aan de koper kunnen worden doorberekend;

d. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld spoorvracht, station-kosten, scheepsvracht, vrachtkosten etc., zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting der order aan Crumble development bekende tarieven. Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor de rekening van de koper;

e. Indien prijsaanpassingen genoemd in lidnummers 4b tot en met artikel 4d plaats vinden binnen 3 maanden na afsluiting van de order is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien geen overeenstemming is over de prijsaanpassingen. Ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij op basis van het bovenstaande kan nimmer een vordering tot schadevergoeding opleveren tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn/haar beroep of een bedrijf.

Artikel 5 - Leveringen en risico

a. Crumble development mag een overeenkomst in gedeelten uitvoeren en de wederpartij na iedere levering afzonderlijk factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke levering;

b. Goederen reizen in alle gevallen voor rekening en risico van koper, zelfs indien de levering franco geschiedt;

c. Molestrisico kost steeds ten laste van de koper, tenzij er bewijsvoering is van schade door transporteur;

d. Goederen gelden als geleverd, zodra deze de opslagplaats van Crumble development verlaten hebben;

e. Bij levering franco werk behoeft Crumble development de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening;

f. Bij levering franco zowel als niet franco heeft Crumble development de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen;

g. Koper is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de goederen dienen te worden gelost. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening;

h. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen.

Artikel 6 - Leveringstijden en afroep

a. De levertijd wordt door Crumble development zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/- periode en niet als een fatale termijn. Overschrijding van de streefdatum/- periode zal nimmer een vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding opleveren;

b. Overeenkomsten betreffende levering op afroep, of waarin de leveringstijden niet nauwkeurig zijn aangegeven of andere gegevens ontbreken, worden voor Crumble development eerst bindend, indien de afroepen en indeling of gegevens door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd;

c. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Crumble development 3 maanden na bestelling recht op betaling;

d. Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Crumble development het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden;

e. Indien een door verkoper geaccepteerde order niet uitgeleverd kan worden omdat de leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper de koper een alternatief aanbieden. Indien de koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de order dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Crumble development is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de order niet aansprakelijk.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

a. Crumble development blijft eigenaar van geleverde of te leveren goederen zolang de wederpartij de vorderingen van Crumble development ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten tot leveringen van goederen of het verrichten van werkzaamheden of diensten, niet volledig heeft voldaan. Onder vorderingen van Crumble development worden mede verstaan vorderingen ter zake van schadevergoedingen, boete, rente en kosten;

b. De koper zal de zaken van Crumble development niet vervreemden, belasten of bezwaren – op welke wijze dan ook – zolang op de zaken eigendomsvoorbehoud van Crumble development rust;

c. Crumble development is gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling om zaken terug te nemen waarop eigendomsvoorbehoud rust, indien de wederpartij ter zake van betaling van enige vordering in verzuim is. De wederpartij machtigt Crumble development en door haar aan te wijzen derden onherroepelijk de plaats of plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden;

d. De wederpartij zal zonder voorafgaande toestemming van Crumble development zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, niet bewerken (o.a., verven, zagen).

Artikel 8 - Aanvaarding en klachten

a. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, worden de op de vrachtbrieven, afleverbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door de koper als juist erkend;

b. Geen klachten worden geaccepteerd op partijen, welke geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn;

c. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper;

d. Klachten geven de koper niet het recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten;

e. Klachten over kwaliteit, afmetingen of afwijkingen van de zaken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke klachten niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van klagen meer wanneer de door hem/haar gekochte zaken welke voor hem/haar en of door hem/haar worden gezaagd, respectievelijk bewerkt – drogen inbegrepen – vóór het zagen, respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indiende van kwaliteits- of specificatieklacht(en) gaven;

f. Aansprakelijkheid voor gevolg-, bedrijfs-, woning-, en/of ander gebouwschade wordt door Crumble development niet aanvaard;

g. Indien klacht gegrond is, zal de verkoper de goederen vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde goederen. Is vervanging van de goederen niet meer mogelijk, dan zal de verbintenis worden omgezet in een van vervangende schadevergoeding waarbij de schadevergoeding wordt gesteld op ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed;

h. Bij onterechte of niet-tijdige klacht is verkoper gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten.

Artikel 9 - Betaling en condities

a. Heeft binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal de koper boven het originele factuurbedrag een toeslag van 2% van het originele factuurbedrag verschuldigd zijn;

b. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum van de toeslagfactuur heeft plaats gevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is 1,5% per maand van het originele factuurbedrag inclusief het bedrag van de toeslagfactuur. Deze rente wordt berekend vanaf 14 dagen na de originele factuurdatum. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door Crumble development heeft plaats gevonden;

c. Betalingscondities bij overeenkomsten tot €20.000 (inclusief btw): per bank 50% daags voor levering en 50% na levering/montage. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

d. Betalingscondities bij overeenkomsten vanaf €20.000 (inclusief btw): per bank 65% daags voor levering en 35% na levering/montage. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

e. Betalingscondities levering hout: per bank 100% daags voor levering;

f. Crumble development is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper met betrekking tot (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Crumble development verschuldigde terstond opeisbaar: dat geldt ook voor de facturen die op dat moment niet zijn vervallen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van Rapport Voorwerk II, met een minimum van €150 per zaak;

g. De koper die het door hem/haar verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan Crumble development alle kosten gemaakt tot inning van de vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitenechtelijke kosten, gerechtelijke- en arbitragekosten (ter beoordeling aan de rechter) en eventuele executiekosten;

h. Indien de koper met de betaling jegens Crumble development in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist;

i. Mocht Crumble development vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Crumble development op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde goederen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling;

j. Indien de koper met de betaling in gebreke is en Crumble development deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 7, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper;

k. Indien een overeenkomst is aangegaan met meerdere kopers wordt iedere koper hoofdelijk verbonden ten aanzien van nakoming van betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 - Ontbinding

a. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van haar bedrijf, wordt de wederpartij gedacht van rechtswege in verzuim te zijn;

b. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert of ontbindt, is de wederpartij een boete verschuldigd ter grootte van 25% van de prijs, onverminderd het recht van Crumble development op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 - Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Crumble development, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Crumble development kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is Crumble development te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlenen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper Crumble development daartoe schriftelijk aanmaant, is Crumble development gehouden zich binnen 5 werkdagen ten aanzien van zijn/haar keuze uit te spreken. In geval van annulering van de overeenkomst is Crumble development gerechtigd de wederpartij te factureren voor de prestaties welke door Crumble development voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd. Partijen zijn niet gerecht tot enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 12 - Tekortschieten van de koper

Indien de koper zijn/haar verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door Crumble development in gebreke te zijn gesteld én onderlinge afspraak te hebben gemaakt tot het alsnog nakomen van de verplichtingen, is Crumble development bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.
Artikel 13 - Afwijkende bedingen

Voor alle verkoopovereenkomsten en leveringen van Crumble development gelden deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, terwijl speciale condities voorkomende in Crumble development door wederpartijen gestuurde bevestigingen, alsmede algemene koopcondities tegenover Crumble development alleen gelden indien deze door Crumble development schriftelijk worden bevestigd.
Artikel 14 - Geschillen

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, uitsluitend berecht worden door de rechter in het arrondissement Den Bosch. Op de onderhavige overeenkomst is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
Artikel 15 - Aanvullingen op geldende voorwaarden

a. Het geen niet in de overeenkomst is vermeld, is niet in de prijs inbegrepen. Eventueel meerwerk en aanpassingen worden, in overleg met de wederpartij, op uur-basis á €58 per man, per uur doorberekend. Hierin zullen reisuren en lossen worden meegenomen;

b. Crumble development is niet aansprakelijk voor door derden uitgevoerde werkzaamheden;

c. In geval van te bouwen objecten: De grond dient vrij te zijn van wortels, leidingen, funderingen en andere obstakels. De eventuele klinkers/tegels die worden verwijderd bij de bouw/montage, dienen terug geplaatst te worden door de koper of door derden. De koper dient Crumble development op voorhand op de hoogte te stellen van kabels en leidingen. Indien niet op voorhand gemeld wordt, is de koper verantwoordelijk voor eventuele schade. Bij bouw/montage op uur-basis zijn onvoorziene omstandigheden o.a., files, weersomstandigheden en obstakels op bouwlocatie) voor rekening van de koper. De koper is verantwoordelijk voor:

Een vergunningscheck/aanvraag. Zie https://www.crumbledevelopment.nl/vergunning/ voor meer informatie;

Plaats bepaling van het te bouwen object;

Bouwplaats, ondergrond en toegang vrij van obstakels;

Het uitvoeren van een voldoende constructieve fundering, waarop direct gebouwd kan worden, mocht deze door u worden voorzien;

Bij plaatsing tegen een bestaande situatie, voor voldoende constructieve basis;

Het beschikbaar stellen van water;

Aansluiten van hemelwaterafvoer op eventuele riolering of afwateringssysteem;

Aansluiten van de voeding voor elektra, armaturen en/of spots, en het monteren van armaturen en spots;

Het (na-)behandelen van hout;

Tenzij anders overeen gekomen in offerte.